همسویی بین استراتژی‌های کسب و کار و سیستم اطلاعاتی

نوع فایل
doc
تعداد صفحات
25
زبان
فارسی
دسته بندی
تعداد بازدید
280 بازدید
22,000 تومان

  خرید این محصول

ترجمه کامل مقاله

همسویی بین  استراتژی‌های کسب و کار و سیستم اطلاعاتی:

مطالعه ای از آینده نگان، تجزیه تحلیل گران و مدافعان

Alignment between Business and IS Strategies: A Study of Prospectors, Analyzers, and Defenders

۲۵ صفحه تایپ شده در ورد آماده برای استفاده در پایان نامه مدیریت و مقاله

 

همسویی میان استراتژی کسب و کار و استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) به طوروسعی به منظور بهبود عملکرد کسب وکار مورد قبول و باور قرارگرفته است. این مقاله تاثیرهمسویی برروی عملکرد کسب و کار درک شده با استفاده از طبقه بندی معروف مایلز و اسنو از استراتژی های تدافعی، تحلیل گر و اکتشافی ، مورد بررسی قرار می دهد. ویژگی های سنتی پیشین برای این استراتژی های کسب و کاری با استفاده از اندازه گیری ها و معیارهای استراتژی های کسب و کار  ونکاترمن  (۱۹۸۹) توسعه یافته است. ویژگی های تئوری استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) در چهار نوع سیستم ، سیستم های عملیاتی پشتیبانی، سیستم های اطلاعاتی بازار، سیستم های حمایت گر تصمیمات استراتژیکی و سیستم های درون سازمانی توسعه یافته است.

داده های تجربی از بررسی دو تحقیق با چندین شرکت پاسخ دهنده به ترتیب ۱۶۴ و ۶۲ تایی تجزیه تحیل شده است. نتایج نشان دادند که همسویی بر درک عملکرد کسب و کار تاثیر می گذارد اما تنها در برخی از سازمان ها. به نظر می رسد که همسویی بر موفقیت کلی کسب و کار تحلیل گر و آینده نگرتاثیر داشته باشد اما بر تدافعی بی تاثیر است. کاربردهایی برای تحقیق و عمل در آینده مورد بحث قرار گرفت (همسویی، استراتژی سیستم های اطلاعاتی،ویژگی های استراتژی، تدافعی، تحلیل گر، آینده نگر، رویکرد انحراف ویژگی ها ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی استراتژیکی).

۱- مقدمه

تاثیر سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی بر روی عملکرد کسب و کار به طور قابل توجهی در طول دهه گذشته افزایش داشته است. نظرسنجی ها و بررسی های متعددی ارتباط صاحبان منصب ارشد اطلاعات (CIO) را با همسویی استراتژیک سیستم اطلاعاتی (IS) نشان دادند (برای مثال Niederman و همکاران در سال ۱۹۹۱، و SIM 1996). محققان در حوزه سیستم های اطلاعاتی  (IS)، با آزمایش ضرورت و مزایای همسویی سیستم اطلاعاتی (IS) با بقیه کسب و کارها پاسخ دادند (Camillus و Lederer 1985، چان و همکاران ۱۹۹۷، گیلبرت ۱۹۹۵، هندرسون و ون کاترامن ۱۹۹۲، کینگ و تئو ۱۹۹۷، لدر و مندلو ۱۹۸۹، لافتمن و همکارن ۱۹۹۹، ریچ و بن باسات ۱۹۹۶،سام باموریتی و زمود ۱۹۹۹، سگارس و گرور۱۹۹۸). با این حال، با وجود درخواست تجدید نظر شهودی از این استدلال برای همسویی استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) با استراتژی کسب و کار، تحقیقات تجربی و آزمایشی در خصوص عملکرد این همسویی ، پراکنده و اندک است.

تمایز بین محتوا و فرآیند در مقالات قدیمی بر روی استراتژی کسب و کار ( مثل بلر و بول ۱۹۹۱، رابینسون و پیرس ۱۹۸۸) و استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) (مثل چان و هاف ۱۹۹۲، داس و همکاران ۱۹۹۱)ساخته شده است. مطالب مرتبط به سوال “شرکت چه استراتژی را دنبال می کند؟”  هنگام تمرکز بر روی محتوا، برای تمایز بین استراتژی ها مهم است: استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS)، استراتژی IT و استراتژی مدیریت اطلاعات (IM). با توجه به ارل (۱۹۸۹) استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) بر روی سیستم ها و برنامه های کسب و کار IT متمرکز شده است، در درجه اول با هماهنگی آنها با نیازهای کسب و کار و استفاده از آنها برای ایجاد مزایای استراتژی ارتباط دارد.  عمدتا استراتژی IT  با سیاست های تکنولوژیکی مثل جنبه های معماری، استانداردهای تکنیکی ، سطوح امنیتی و نگرش های خطر و ریسک ارتباط دارد. در نهایت استراتژی IM با ساختار ارتباط داشته و نقشی برای مدیریت IT وسیستم اطلاعاتی (IS)  با تمرکز بر موضوعاتی همچون ارتباط بین کاربران و متخصصان ، مسئولیت مدیریت، فرآیندهای اندازه گیری عملکرد و کنترل مدیریت دارد.

در حالی که استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) در مورد “چه” و استراتژی IT در مورد “چگونه”  می باشند، استراتژی IM در مورد “به چه دلایلی”، کدام طریق؟ چه کسی انجام می دهد؟کجا واقع شده است؟و غیره بحث می کند (ارل ۱۹۸۹).

با توجه به اهمیت استراتژی های سیستم اطلاعاتی (IS), IT و IM و همچنین غیرعملی بودن بررسی همه این سه تا (و همچنین استراتژی کسب و کار) در یک مطالعه، ما تصمیم گرفتیم که بر روی استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) تمرکز کنیم. استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) به طور مستقیم با برنامه های کاربردی کسب و کار در ارتباط است و در اینجا پیشنهاداتی از پیش وجود دارد که نباید با استراتژی های کسب و کاری همسو قرار داد (کینگ۱۹۷۸، داس و همکاران ۱۹۹۱، ژویران ۱۹۹۰). کینگ ۱۹۷۸ استدلال کرد که استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) باید از استراتژی کسب و کار نتیجه شده است.

لدر و مندلو (۱۹۸۹) دلایلی برای هماهنگی کسب و کار و استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) را تعریف کردند از جمله احتمال افزایش یافته از سیستم های توسعه یافته برای سازمان  و احتمال افزایش یافته از حمایت مدیریت سطح بالا برای پروژه های سیستم اطلاعاتی (IS) بسیار حیاتی است. این مقاله تلویحی یا صراحتا پیشنهاد می کند که همسویی بین استراتژی های سیستم اطلاعاتی (IS) و کسب و کار موفقیت کسب و کار را افزایش می دهد.

فرآیند مربوط  است به سوال ” چگونه سازمان، استراتژی اش را توسعه (پیاده سازی یا غیره) می دهد؟” برخلاف تحقیقات تجربی محدود بر روی محتوای استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS)، تحقیقات قابل توجهی بر روی فرآیند استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) انجام شده است. مشکلات در حال توسعه (لدر و مندلو ۱۹۸۷، هندرسون و سیفونیس ۱۹۸۸) و اجرا (لدر و ستهی ۱۹۸۸) استراتژی های سیستم اطلاعاتی (IS) مورد توجه قرار گرفته اند : طبقه بندی برنامه ریزی استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) (ارل ۱۹۹۳) و تصمیم گیری استراتژیک سیستم اطلاعاتی (IS) (سابهرال و کینگ ۱۹۹۵) ایجاد شده اند. روابط احتمالی بین زمینه و فرایند برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی (IS) مورد بررسی قرار گرفته شده است (راگونتان و راگونتان ۱۹۹۰، پرمکومار و کینگ ۱۹۹۴). اختلاف در سراسر اینده نگری، تدافعی، تحلیل گری در مدیریت استراتژیک پیچیده سیستم اطلاعاتی (IS)  مورد بررسی قرار گرفته است (گوپتا و همکاران ۱۹۹۷). نیاز به اتصال فرآیندهای برنامه ریزی سیستم اطلاعاتی (IS) با برنامه ریزی کسب وکار تاکید شده است (کینگ ۱۹۸۷،کینگ و ژمود ۱۹۸۱، بویتون و ژمود ۱۹۸۷، هندرسون و ونکاترامن ۱۹۹۲) و مدل های مرحله ای از این تکامل بررسی شده است (سینوفت ۱۹۸۷، کینگ و تئو ۱۹۹۷). این مقاله مفاهیم غنی از مقالات استراتژی کسب و کار را به منظور افزایش درک ما از فرآیندهای استراتژی سیستم اطلاعاتی (IS) به تصویر می کشد (بوینتون و ژمود ۱۹۸۷، ارل ۱۹۹۳، سابهرال و کینگ ۱۹۹۵).

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • پسورد تمامی فایل ها www.bibliofile.ir است.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
  • در صورتی که این فایل دارای حق کپی رایت و یا خلاف قانون می باشد ، لطفا به ما اطلاع رسانی کنید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “همسویی بین استراتژی‌های کسب و کار و سیستم اطلاعاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات فروشنده

Product Enquiry

0